מקצוע מידע על מקצוע : משפט עיסקי - 099862

099862 - משפט עיסקי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים: עקרון חופש החוזים - דיני כריתת חוזה, עקרון תום הלב, פגמים בכריתת חוזה, פרשנות חוזים, סוגי חיובים בחוזה ותרופות בשל הפרת חוזה. עקרונות יסוד בדיני חברות - אישיות משפטית נפרדת, אחריות מוגבלת והרמת מסך, ההתאגדות, האורגנים בחברה, חובות זהירות, חובת אמון, דיני שמירת ההון. יחסי עובד-מעביד, זכויות וחובות העובד, חופש העיסוק.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:57:35