מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בניהול תעשייתי 2 - 099853

099853 - נושאים נבחרים בניהול תעשייתי 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס ידון בבעיות שונות מתחום הניהול המעסיקות את המחקר האקדמי בתחום זה ויהיה מוקדש מפעם לפעם לסידרת נושאים מיוחדת, לפי קביעתו של המורה האחראי.
סמסטר ב' תשע"ז: ניהול מיזוגים ורכישות


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:44:20