מקצוע מידע על מקצוע : איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות - 098603 (Current)

098603 - איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096676 שיטות בחקר ארגונים ובחקר שווקים       מקצועות קדם


טכניקות ניתוח במדעי החברה. הנושאים שידונו כוללים: תכנון הניתוח. ניתוח אינדוקטיבי ודדוקטיבי, פרופורציות ושכיחויות, ניתוח מיתאמים, ההגיון של ניתוח סקרים, סילום מורכב, שימוש בטכניקות של הקבצה, טכניקות להערכת תכניות חברתיות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ג ד"ר יחיעם אלדד הרצאה 10 11
    13:30-14:30 ג יעקבי אופיר תרגול 11

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:32:31