מקצוע מידע על מקצוע : רגרסיה - 098459

098459 - רגרסיה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם
 
  096420 רגרסיה ותכנון ניסויים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  098429 סטטיסטיקה מתקדמת למהנדסי תעשיה 2      
  098456 ניתוח סטטיסטי של נתונים רב משתניים      
 
  097465 ניתוח רב משתני       מקצועות זהים


מטרת הקורס היא ללמד את עקרונות השיטות המקובלות באנליזה רב משתנית ושימושיהן. הנושאים שילמדו הם סטטיסטיקה תיאורית. מתאמים שלמים וחלקיים רגרסיה רבת משתנים, ניתוח נתיב. ניתוח שונות וניתוח קוואריאנס, ניתוח גורמים.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:26:28