מקצוע מידע על מקצוע : תורת ההסתברות - 098416 (Current)

098416 - תורת ההסתברות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ       מקצועות קדם
  104222 תורת ההסתברות     או


תורת המידה, התכנסויות, החוק החזק, משפט הגבול המרכזי, התפלגויות בנות חלוקה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ב   הרצאה 11 11

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:31:29