מקצוע מידע על מקצוע : סמינר משתלמים 1 - 098409

098409 - סמינר משתלמים 1
נקודות
זיכוי
0.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

הסמינר כולל הרצאות של סטודנטים לתארים גבוהים שבהן יוצגו עבודות המחקר שלהם וכן מספר הרצאות של חברי הסגל.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יכיר את נושאי המחקר הנחקרים בפקולטה על ידי חברי סגל והמשתלמים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:44:58