מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באופטימיזציה - 098343 (Current)

098343 - סמינר באופטימיזציה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098312 אופטמיזציה 2       מקצועות קדם


ייסקרו מאמרים מהספרות השוטפת באופטימיזציה עם דגש על נושאים מתוך הרשימה בקורס, "אופטימיזציה מתקדמת".


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ד אחר סבאח שהם פרויקט 10 10

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:39:38