מקצוע מידע על מקצוע : תכנות לינארי וקומבינטורי - 098331 (Current)

098331 - תכנות לינארי וקומבינטורי
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות קדם
 
  236718 אופטימיזציה קומבינטורית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


חזרה על תכנון לינארי ביחד עם השיטה הפרימלית דואלית ושיטת simplex revised. שיטות "סעף וחסום", הפרדת בנדרס לפתרון בעיות בשלמים מעורבות. יסודות בתורת הגרפים, בעיות זרימה ברשתות, אלגוריתם זרימה פרימלי, בעיות קומפלמנטריות. מושגים בחישוביות ואלגוריתמים יעילים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-19:30 ה לוין אלה הרצאה 10 11
    19:30-20:30 ה קליימן ילנה תרגול 11

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:43:09