מקצוע מידע על מקצוע : למידה חישובית 2 - 097209 (Current)

097209 - למידה חישובית 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096411 למידה חישובית 1       מקצועות קדם


מושגים בסיסיים בלמידה חישובית, חסמי הכללה, אופטימיזציה בבעיות למידה, מודל המומחים, שיטת המשקלות הכפליים, בעיית הסיווג (קלסיפיקציה), אלגוריתם הפרספטרון, אופטימיזציה קמורה מקוונת ומזעור חרטה במשחקים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 31.01.2022 א
  ד 09.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-13:30 א שליט אורי הרצאה 10 11
    13:30-14:30 ב אברהם אלדר תרגול 11
 
    10:30-13:30 א שליט אורי הרצאה 10 12
    09:30-10:30 ב אברהם אלדר תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1994 mit m. kearns and u. vazirani an introduction to computational learning theory
חובה 2006 cambridge university press n. cesa bianchi and g. lugosi prediction, learning and games

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:50:03