מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים - 097140 (Current)

097140 - שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  095140 תכנון פרויקטים וניהולם       מקצועות קדם
 
  099114 תהליכי ניהול פרוייקט       מקצועות ללא זיכוי נוסף


טכניקות חדשניות בניהול פרויקטים המבוססות תהליכים. תהליכים לקביעת התכולה, לתזמון, לטיפול במשאבים ובעלויות, לניהול סיכונים, רכש, תקשורת ובקרת פרוייקטים. תהליכים המתאימים לסביבת טכנולוגית המידע המודרנית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-17:30 ה אילוז מימוני מיכל הרצאה 10 11
    17:30-18:30 ה   תרגול 11

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:23:11