מקצוע מידע על מקצוע : מחקר רב תחומי במערכות שירות - 097135 (Current)

097135 - מחקר רב תחומי במערכות שירות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2   1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096324 הנדסת מערכות שירות       מקצועות קדם


הקורס יתמקד במודלים מתקדמים לתפעול וניתוח מערכות שירות, לדוגמא: בתי חולים ובנקים. ההרצאות בקורס יתבססו על מחקרים עדכניים והתפתחויות בתחום, עם דגש על מחקר רב תחומי. דגש יושם על יישום והבנת המגבלות של שיטות מחקר שונות כגון מודלים אסימפטומטיים לאיוש ובקרה ומודלים אמפיריים לניתוח נתונים של מערכות שירות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. למדל בעיה הנדסית או מחקרית בתחום מערכות שירות בעזרת כלי מחקר מתקדמים מתחומים שונים (מתמטיקה, סטטיסטיקה, מודלי למידה).
2. לבחון מערכת שירות באופן רב-תחומי.
3. לבחון שאלה מחקרית הקשורה למערכות שירות.
4. ליישם מחקרים עדכניים לבעיה קונקרטית בתעשייה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    13:30-16:30 ג אחר יום-טוב גלית הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    16:30-17:30 ג   תרגול 11

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:41:59