מקצוע מידע על מקצוע : יזמות חברתית - 096807 (Current)

096807 - יזמות חברתית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

שיטות וכלים לפיתוח וליישום של אסטרטגיות ומודלים עסקיים המובילים ל- win-win, תוך התחשבות ב: בעלי המניות, triple bottom line.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנט
1. יכיר מודלים עסקיים חדשים המכוונים לרווחתם של בעלי הענין השונים של הארגון.
2. יכיר ויבין את המורכבות ביישום מודלים אלה.
3. יכיר מיזמים חברתיים שיפותחו במהלך הקורס.
4. יכיר מושגי מפתח וכלים (כגון: the three bottom line, the fourth sector, the new cooperative the lean startup methodology, lean canvas, the service profit chain and benchmarking.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-15:30 ג ד"ר דוידוב משה הרצאה 10 11
    15:30-16:30 ג שביט יעל תרגול 11

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:41:00