מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בכלכלה - 096582

096582 - נושאים מתקדמים בכלכלה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094591 מבוא לכלכלה       מקצועות קדם
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים     או


בעיות שונות בהן מתמקד המחקר הכלכלי כיום והתרומות החדשות בשטחים אלה. נושאי הקורס יקבעו ע"י המורה האחראי. סמסטר א' תשע"ז: הנדסה פיננסית סמסטר ב' תשע"ז: ניהול סיכונים פיננסי. סמסטר ב' תשע"ח: ניהול סיכונים פיננסי. סמסטר א' תשע"ט: הנדסה פיננסית. סמסטר ב' תשע"ט: הנדסה פיננסית.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:07:00