מקצוע מידע על מקצוע : בחירה חברתית והחלטות משותפות - 096578

096578 - בחירה חברתית והחלטות משותפות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094226 מבוא לאלגוריתמים   (   מקצועות קדם
) 094411 הסתברות ת' ו -    
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 094411 הסתברות ת' ו -    
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  104222 תורת ההסתברות   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  104222 תורת ההסתברות   ( או
) 104291 אלגוריתמים קומבינטוריים ו -    


אקסיומות של בחירה חברתית, משפט מיי, שיטות בחירה נפוצות, pagerank, פרדוקס קונדורסה ומשפט ארוו. בחירות כאומד maximum-likelihood. מבנה העדפות: single-peaked והעדפות קומבינטוריות, מודלים גנרטיביים עם אמת בסיס (placket-luce) וללא אמת (כדורים וכדים). הצבעה אסטרטגית: משפט גיברד-סטרת'וויט, סיבוכיות חישובית, vcg, מודלים של שיווי משקל, היוריסטיקות, הצבעה בתורות והתכנסות. תרגילי בית יהיו בשפת תכנון פיתון.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להבין את האתגרים העקרוניים, החישוביים, והאסטרטגים של שקלול העדפות חברתיות.
2. לאתר בעיות והנחות הכרחיות לשימוש במנגנוני בחירה קיימים וחדשים.
3. לבחור ו\או לתכנן מנגנון מתאים לשקלול העדפות בתחומים שונים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2016 cambridge university press f. brandt, v. conitzer, u. endriss, j. l handbook of computational social choice

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:35:33