מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע - 096290 (Current)

096290 - נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  094201 מבוא להנדסת נתונים ומידע       מקצועות קדם
  096411 למידה חישובית 1     או
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים     או


נושאים נבחרים ובעיות מאתגרות בהן מתמקד המחקר בהנדסת נתונים ומידע אשר אינם נלמדים בקורסים האחרים. הקורס יוקדש בכל סמסטר לנושא אחר. בסיום הקורס הסטודנט ייחשף לנושאי מחקר שונים בהנדסת נתונים ומידע או להתמודדות עם סוג נתונים שונה. הערה: סילבוס מפורט יוגש לאישור ביה"ס כתנאי לפתיחת הקורס בכל סמסטר. סמסטר א' תשע"ט: שילוב נתונים בסביבת אי ודאות. סמסטר א' תש"פ: שיטות חיזוי בפיננסים. סמסטר א' תשפ"א: שיטות להסבר מודלים והחלטות בבינה מלאכותית ולמידת מכונה.


הערות
מדעי הנתונים הכירורגים. הרישום לקור
נעשה ישירות מול מרצה הקורס דר שלומי
לויפר._יש לשלוח למרצה הקורס,תדפיס
ץיונים ופיסקה בה אתה מסביר מדוע את/ה
מעניין/ת_ לקחת את הקורס.בסופו של דבר
ייבחרו סטודנטים/יות על פי,נק"ז,ציוני
ם וקורסי קדם מתאימים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ב לויפר שלומי הרצאה 10 11
        גולדבראיך אדם ודים תרגול 11

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:55:45