מקצוע מידע על מקצוע : בקרה איתנה - 088792

088792 - בקרה איתנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  036012 מערכות בקרה לינאריות       מקצועות קדם
  086289 בקרת מערכות רבות קלט ופלט     או


תורת מערכות ליניאריות: נורמות של מערכות, תאור מוכלל של מערכות, טרנספורמציה ליניארית שברית, למת kyp, אי-שיוויונים מטריציים-לינאריים ( lmi ), תכנות מוגדר-למחצה ( sdp ), תכן בקרים בגישת 2h ו-00h, ייצוג אי-ודאות פרמטרית ודינמית, משפט ההגבר הקטן, יציבות וביצועים איתנים, ערכים סינגולאריים מבניים, תכן בגישת u ופתרון בשיטת איטרציות d-k.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להסביר את המוטיבציה של הצורך בבקרה איתנה.
2. לחשב באופן אנליטי ונומרי נורמות של מערכות דינמיות.
3. לייצג מערכות מוכללות עם כניסות חיצוניות ומשתני בקרה.
4. לקבוע שולי יציבות של מערכות משוב.
5. להפעיל את משפט ההגבר הקטן לצורך אנליזת איתנות.
6. ליצג מערכות דינמיות עם אי-ודאות.
7. לתכנן בקרי 2h ו- מיטביים תוך שימוש אי-שיוויונים מטריציים ותכנות מוגדר-למחצה.
8. לקבוע ביצועים ויציבות איתנים באון אנליטי וספרתי.
9. לתכנן בקרי משוב איתנים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1989 prentice hall lunze, j. "robust multivariable feedback control"
1992 macmillan publishing comtany doyle, francis, tannenbaum "feedback control theory"

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:57:16