מקצוע מידע על מקצוע : פרוייקט סיום - 088785

088785 - פרוייקט סיום
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
שנתי
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  12       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  086172 שיטות נומריות בהנדסה אוירונוטית       מקצועות קדם
  088103 מתמטיקה שמושית בהנדסה אוירונוטית 1     או
  088104 מתמטיקה שימושית בהנדסה אוירונוטית 2     או


הערה : התחלת הפרויקט תהיה לאחר צבירת מחצית הנקודות )20 נקודות(.

המקצוע מיועד רק לסטודנטים המשתלמים לתואר מגיסטר בהנדסה (ללא תיזה). הסטודנט יבצע עבודת מחקר עצמאית בהיקף של כ-250 שעות בהנחיית חבר סגל בפקולטה. הפרויקט יכול להיות מבוסס גם על סקר ספרות בקורתי או סינתזה בין כמה שטחים.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 16:45:56