מקצוע מידע על מקצוע : אוירודינמיקה 2 - 088312

088312 - אוירודינמיקה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  086380 מבוא לשכבות גבול       מקצועות ללא זיכוי נוסף


פתרונות מדויקים ופתרונות דמיות של משוואות נויה סטוקס. שכבות גבול על משטחים ישרים, קמורים וגליליים. שיטות אינטגרליות. טרנספורמציות. שכבות גבול דחיסות. סילונים ועקבות. טורבולנציה ויציבות. שכבות גבול בזרימה על קולית. אי יציבות לא-אדיאבטית. מבנה של גלי הלם. אינטראקציה של גלי הלם עם שכבת גבול.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:58:48