מקצוע מידע על מקצוע : תהליכי שריפה - 086478

086478 - תהליכי שריפה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  125001 כימיה כללית       מקצועות קדם
  084404 הנעה רקטית   ( או
) 125001 כימיה כללית ו -    
  085406 הנעה רקטית   ( או
) 125001 כימיה כללית ו -    


הגדרת תופעות בעירה ומיונן, הכימיה והתרמוכימיה של דלקים, טמפרטורות להבה, הצתה ופיצוץ. להבה למינרית וטורבולנטית, ערבוב טורבולנטי בסילון, ייצוב להבות ע"י גופים כהים. הצתה מאולצת. ניפוץ. חומרי נפץ וגלי הדף. שרפת דלקים מוצקים. כיבוי שרפות. זיהום אוויר מתהליכי שרפה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:34:00