מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לשריפה על קולית - 086470

086470 - מבוא לשריפה על קולית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 2     3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  084404 הנעה רקטית   (   מקצועות קדם
) 125001 כימיה כללית ו -    
  084404 הנעה רקטית   ( או
) 125001 כימיה כללית ו -    
  085406 הנעה רקטית   ( או
) 125001 כימיה כללית ו -    


מחזורים תרמודינמיים ונצילות על מערכות הנעה שונות למהירויות טיסה שגא קולית, קינטיקה כימית, הצתה וכיבוי, משוואות השימור של זרימה מגיבה, להבות למינריות מעורבבות מראש ודיפיוסיביות, תצפיות ומודלים בלהבות טורבולנטיות, ייצוב בעירה במהירויות תת קוליות ועל קוליות, מעבר מלהבה לגל פיצוץ, פיצוץ בתערובות גזים, ניתוח מנועים מבוססי פיצוץ. בתום הקורס הסטודנטים:
ידעו לבצע ניתוח מחזור תרמו דינאמי למערכות הנעה לטיסה שגא קולית ולהעריך את הנצילות
יכירו את המנגנונים הקינטיים המרכזיים של דלקים פחמימניים.
יוכלו לחשב את זמן השהיית ההצתה של תערובות גזים.
ידעו לעשות שימוש במודלים מופשטים ללהבות למינאריות מעורבבות מראש ודיפיוסיביות.
יוכלו לחשב את המבנה במפורט של להבות למינאריות.
יכירו מודלים שונים ללהבות טורבולנטיות בתנאים שונים ואת תחום התנאים בהם כל מודל ישים.
יוכלו להסביר את שיטות החזקת הלהבה בתאי שריפה תת ועל קוליים ולהעריך את תחום היציבות.
יכירו את המנגנונים הכימיים והפיסיקליים המשפיעים על תופעת המעבר מלהבה לפיצוץ.
ידעו לחשב את המבנה והמהירות של גל פיצוץ באמצעות מודלים חד ממדיים מופשטים.
ידעו לנתח את תהליך השריפה והזרימה במנוע מבוסס פיצוץ.




ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 aiaa curran, e. t., and s. n. b. murthy, scramjet propulsion vol. 189
2011 new york: mcgraw-hill, third edition turns, stephen r. an introduction to combustion. vol. 287
2005   kuo, kenneth k. principles of combustion, second edition,
2008 cambridge: cambridge university press, lee, john hs. the detonation phenomenon. vol. 2.

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:40:58