מקצוע מידע על מקצוע : אוירודינמיקה חישובית - 086376

086376 - אוירודינמיקה חישובית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084135 אנליזה נומרית להנדסת אויר' וחלל   (   מקצועות קדם
) 084312 זרימה דחיסה, כונסים ונחירים ו -    
 
  016214 מכניקת זורמים חישובית סביבתית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  038782 שיטות מספריות במכניקת הזורמים      


משואות יסוד, הצגה משמרת, משואות מודל. רשתות חישוביות: טרנספורמציות, יצירת רשתות, קואורדינטות עקומות. שיטות הפרשים סופיים: delta form, שיטות לפתרון משואות המודל, יציבות והתכנסות. שיטות נפחים סופיים. מערכות משואות: יעקוביאנים, קרקטריסטיקות. תנאי גבול. שיטות לפתרון משואות אוילר. שיטות פיצול השטף. משואות navier-stokes הממוצעות: מבוא, חישוב איברי הצמיגות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:09:51