מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לזרימה טורבולנטית - 086366 (Current)

086366 - מבוא לזרימה טורבולנטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084314 זרימה צמיגה ומעבר חום       מקצועות קדם
 
  038807 טורבולנציה, תאוריה ומעשה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


המשוואות הממוצעות של ריינולדס ובעיית הסגירה. דינמיקת ערבוליות. תיאור סטטיסטי וספקטרלי של טורבולנטיות. טורבולנטיות הומוגנית ואיזוטרופית והמבנה של הסקאלות הקטנות. תיאורית קולמוגורוב וקסקדת האנרגיה. זרימות גזירה טורבולנטיות. זרימות טורבולנטיות התחומות על ידי קירות. שכבות גבול טורבולנטיות. ערבוב טורבולנטי. מודלים פיזיקאליים וספקטראליים. מידול של סקאלות תת-רשתיות. תהליך המעבר לטורבולנטיות. מבנים קוהרנטיים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את המשוואות השולטות על תזרים טורבולנטיות (מומנטום, אנרגיה).
2. לנצל את הכלים הקלאסיים סטטיסטיים ומתמטיים ספקטרליים לניתוח טורבולנציה ובעיות אחרות הקשורות בשדות וקטור.3. להבין את קסקדת האנרגיה והקשר שלה למבנים קוהרנטיים בטורבולנציה.4. להבין את הספרות המודרנית במבנים קוהרנטיים ורעיונות היסוד העומדים בבסיס השערת המערבולת המצורפת של טאונסנד.5. להבין את בעיית הסגירה וגישות הדגמה שונות אשר מנוצלות כיום בתעשייה ובאקדמיה כדי לטפל בה.


הערות
הקורס ינתן בשפה האנגלית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ה.אויר 14:30-17:30 ד ג'קובי איאן הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1972 mit press h. tennekes and j.l lumley a first course in turbulence
2004 oxford university press p. davidson turbulence an introduction for scientists and engineers
1975 mcgraw-hill j. o. hinze turbulence

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:00:19