מקצוע מידע על מקצוע : בקרת מערכות רבות קלט ופלט - 086289

086289 - בקרת מערכות רבות קלט ופלט
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084738 תורת הבקרה       מקצועות קדם
 
  036012 מערכות בקרה לינאריות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  088793 בקרת מערכות רבות משנים      


מבוא למערכות רבות משתנים ( mimo ), תאור מערכות mimo במישור המצב והתדר, קטבים ואפסים של מטריצות תמסורת, יציבות, בקירות, צפיות, מימוש מאוזן, מימוש מזערי. תכונות מערכות משוב: מוגדרות, יציבות פנימית, קריטריון נייקוויסט מוכלל. דרישות ביצועים של מערכות בקרה mimo, מגבלות על הביצועים, ערכים סינגולאריים, הגברים ראשיים. שיטות תכנון במשוב מצב: הצבת קטבים, משערכי מצב מסדר מלא ומופחת, בקרים מבוססים על משערכים. בעיית lqr, משוואת ריקטי אלגברית. שימושים ודוגמאות למערכות אוירונוטיות.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנטים יוכלו:
1. לנתח מערכות mimo בעזרת מטריות תמסורת ובמישור המצב.
2. לנתח ברירות, סטאביליזביליות, צפיות ודטקטאביליות של מערכות mimo.
3. עבור מערכות לא בקירות ולא צפיות, לחשב את אפסי המערכת.
4. לפתח מימוש מזערי ומאוזן של מערכת.
5. לבחון מוגדרות של מערכת משוב.
6. לבחון יציבות פנימית של מערכת משוב.
7. לשרטט את ההגברים הראשיים של מערכת mimo ולנתח את תכונותיה.
8. לתכנן בקר mimo תוך שימוש בגישות של הצבת קטבים ו-lqr.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2106839 1989 wesley-addison publishing co j.m. maciejowski multivariable feedback design
1422 1980 prentice-hall inc. t. kailath linear systems

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:18:51