מקצוע מידע על מקצוע : שיטות נומריות בהנדסה אוירונוטית - 086172

086172 - שיטות נומריות בהנדסה אוירונוטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084135 אנליזה נומרית להנדסת אויר' וחלל       מקצועות קדם
  085135 אנליזה נומרית להנדסה אוירונוטית מ     או
 
  038727 שיטות נומריות בהנדסת מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  017021 שיטות נומריות בהנדסה חקלאית       מקצועות מכילים
  076825 שיטות נומריות בהנדסה חקלאית      


פיתוח, אנליזה ויישום שיטות הפרשים סופיים נומריות קלסיות לפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסוג פרבולי, אליפטי והיפרבולי.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים יכירו: פיתוח, אנליזה ויישום שיטות הפרשים סופיים נומריות קלסיות לפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסוג פרבולי, אליפטי והיפרבולי.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:58:03