מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בהנדסת פולימרים - 858120

858120 - סמינר מתקדם בהנדסת פולימרים
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

המשתלם יכין עבודה סמינריונית, בהנחיית חבר סגל, בנושא הנדסת פולימרים. העבודה תוגש באישור המנחה, כחלק ממילוי הדרישות לקבלת התואר "מגיסטר בהנדסת פולימרים"


נערך בתאריך 15/06/2021 בשעה 01:08:07