מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאנליזה של נתוני עתק ביולוגיים - 066532

066532 - מבוא לאנליזה של נתוני עתק ביולוגיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  064120 שיטות נומריות בהנ. ביוטכ' ומזון       מקצועות קדם


בשנים האחרונות חל גידול מדהים בכמות המידע הביולוגי, בנוסף גדלה הנגישות של מידע רפואי דיגיטלי. לאור זאת, בשאלות ביולוגיות רבות צוואר הבקבוק הן המחקרי והן הטכנולוגי התנקז ליכולת לנתח את הנתונים ולא לייצורם. בקורס זה הסטודנטים יקבלו את הרקע הסטטיסטי והחישובי הנדרש על מנת להיות מסוגלים לנתח נתונים גדולים. בנוסף התלמידים ילמדו על מאגרי נתונים קיימים, וכיצד לשאוב מהם את המידע. יינתן דגש מעשי והסטודנטים יתרגלו הלכה למעשה את השיטות החישוביות שילמדו. הקורס יכלול את הנושאים הבאים: עקרונות יסוד בסטטיסטיקה, יבוא נתונים ממאגרי רשת, שיטות הצגה של נתונים, רגרסיה לינארית, שיטת להורדת מימדים, ניתוח אשכולות ( cluster analysis ), טכניקות סיווג, תיקנון השערות מרובות, עיבוד תמונה.

תוצאות למידה
הסטודנט ילמד את הרקע לשיטות ולכלים החישובים המרכזיים המשמשים לניתוח נתונים ביולוגים גדולים, יכיר את מסדי הנתונים הגדולים הקיימים ברחבי הרשת, ויתנסה בניתוח נתונים ביולוגיים באמצעות הכלים החישוביים המרכזיים.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:15:03