מקצוע מידע על מקצוע : מזון וקיימות - 066252

066252 - מזון וקיימות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064212 טכנולוגיה של מזון       מקצועות קדם
  064322 כימיה של מזון     או
 
  066246 איכות הסביבה ותעשיית המזון       מקצועות ללא זיכוי נוסף


ייצור המזון מזהם את הסביבה, וזיהום סביבתי פוגע בבריאותנו דרך המזון. הקפדה על עקרונות הקיימות מבטיחה אספקת תזונה בריאותית לכל אדם להשגת ביטחון תזונתי אישי לאומי וגלובלי. בקורס נבחן את שרשרת-האספקה: גידול חקלאי, ייצור מזון וצריכתו, ננתח את השפעות תהליכים אלה על הסביבה, ונבחן כיצד ניתן לשפר אותם בהיבטי הקיימות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להסביר את כלל ההיבטים הסביבתיים לאורך שרשרת האספקה של המזון בישראל.
2. להכיר את ההיבטים הסביבתיים העיקריים בשרשרת האספקה של המזון בעולם.
3. לנתח את ההשפעות השונות של מערכת המזון אותו אנו אוכלים.
4. לפרט ולהסביר את השפעת הסביבה בישראל ובעולם על המזון אותו אנו אוכלים.
5. להציע כלים מעשיים מתאימים לצורך צמצום ההשפעה הסביבתית השלילית של מערך המזון בישראל (ובעולם).
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:28:51