מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בננומדעים וננוטכנולוגיה - 648001

648001 - סמינר בננומדעים וננוטכנולוגיה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מטרת הקורס לסקור יישומים של ננומדעים וננוטכנולוגיה בתחומים שונים כגון עיבוד אותות חשמליים ואופטיים וחישוב, זיכרון, רפואה, ניטור וטיפול בסביבה ואטמוספרה, ודיון בחיזוי יישומים עתידיים. הקורס יורכב מהרצאות של חברי סגל ואורחים הפעילים בתחום זה ומהרצאות של סטודנטים על בסיס הספרות הרלוונטית. על סטודנט להציג נושא מהספרות, לנתחה בהרצאה סמינריונית ולהגיש דו"ח מקיף.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:27:41