מקצוע מידע על מקצוע : דימות ושחזור תלת-מימדי - 049062 (Current)

049062 - דימות ושחזור תלת-מימדי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות קדם
  114210 אופטיקה     או
  236873 ראיה ממוחשבת     או
 
  048972 נושאים מתקדמים בראיה, מבנה תמונות וראיה ממוחשבת 2       מקצועות זהים


גישות פיזיקליות למיפוי תלת מימדי של עצמים וסצינות, בעיקר על ידי אור. הגישות מבוססות על: טריאנגולציה גאומטרית, עומק שדה, תאורה מובנית, קוהרנטיות, פיזור, ניתוח של עקיפת אור, הצללה, צל, קיטוב, הנדסה של מפתחים, פלואורוסנציה, זמן החזרה, וטומוגרפיה. הסצינות פורשות קני מידה: מיקרוסקופיים, מאקרוסקופיים ועד אסטרונומיים. גישות לתצוגה תלת ממדית.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים:
1. יכירו עקרונות וגישות פאסיביות ואקטיביות למדידת מרחקי עצמים.
2. יכירו עקרונות וגישות פאסיביות ואקטיביות למדידת שיפועים וצורות תלת ממדיות.
3. יכירו עקרונות וגישות חישה לגופים נפחיים המעבירים קרינה (כגון טומוגרפיה).
4. יכירו עקרונות וגישות ליצירת אשליות אופטיות המנוצלות לתצוגה תלת ממדית.
5. יבינו את מגבלות ויתרונות הגישות השונות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 א פרופ. שכנר יואב הרצאה 10 10

נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 17:25:36