מקצוע מידע על מקצוע : פענוח רך של קודים לינאריים - 049020

049020 - פענוח רך של קודים לינאריים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236309 מבוא לתורת הצפינה       מקצועות קדם


צופני בלוק: מטריצה יוצרת, חלוקה לקוסטים, מרחקי הקוד, צופני reed muller. פענוח רך וקשה. דיאגרמת טרליס לקודי בלוק לינאריים: מרחב המצבים, תכונות מבניות, סימון המצבים. סיבוכיות, מינימליות. חיתוך למקטעים ( trellis sectionalization ). בניית צופני בלוק: בניית צופנים מורכבים בעזרת צופנים פשוטים. צופני קונבולוציה: יצוג על ידי מטריצה יוצרת, שיטות לטרמינציה. פענוח למזעור הסתברות שגיאה למילת קוד: אלגוריתם ויטרבי, פענוח דיפרנציאלי, פענוח רקורסיבי לקודי בלוק. פענוח למזעור הסתברות שגיאה לסיבית: אלגוריתם map, sova. צופני מכפלה ( product codes ). פענוח איטרטיבי. מבוא לקודי טורבו וטורבו בלוק ldpc ופענוח איטרטיבי של קודים אלו. שילוב צפינה ואפנון ( tcm ). צופני סריג ותכונותיהם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 kluwer s. lin, t. kasami, t. fujiwara and s. lin, t. kasami, t. fujiwara and trellises and trellis-based decoding algorithms for linear block codes
1984 addison-wesley r.e. blahut theory and practice of error control codes
1983 prentice hall s.lin and d.j. costello error control coding: fundamentals and applications

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:07:34