מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 3 - 049018 (Current)

049018 - נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הערה : נושאי הקורס יכולים להוות בסיס לעבודות מחקר בתחום.

נושאים מתקדמים במבנה, תכנון ואנליזה של מערכות מחשבים. סמסטר ב' תשע"ו: הנדסת מערכות מחשב סמסטר א' תשע"ח: סמינר בבלוקציין ומטבעות קריפטוגרפיים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 16:30-18:30 ג פרופ'ח זילברשטיין מרק הרצאה 10 10

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:03:34