מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה לגלים אלקטרומגנטיים - 049006

049006 - מעבדה לגלים אלקטרומגנטיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  4       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם


המעבדה מיועדת לסטודנטים המעוניינים לבצע פרוייקטים בתחום השדות או הגלים האלקטרומגנטיים. הפרוייקטים יהיו בנושאי תכנון, מימוש ומדידה של התקנים שונים. המדידות תהיינה במישור התדר או במישור הזמן. קיימת אפשרות לבצע פרוייקטים נומרים במאמצעות תוכנה קיימת. העבודה במעבדה עשויה להוות שלב ראשון בגבוש נושא מחקר לקראת תואר גבוה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ' שכטר לוי פרויקט 10 10

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:44:10