מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2 - 048908

048908 - נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049047 מבוא לאלקטרוניקה מולקולרית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


במסגרת הקורס יועברו נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה, לפי בחירת המרצה. סמסטר א' תשע"ח: חיישני תמונה תכן והתקנים.
סמסטר ב' תשע"ט: תחמוצות מפיזיקה להתקנים.
סמסטר ב' תש"ף: צינוריות פחמן, גרפן וחומרי ואן דר-ואלס דו מימדיים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:08:21