מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 1 - 048903

048903 - נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 1
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049048 הסעת מטענים ואנרגיה בחומרים שאינם גבישיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


במסגרת הקורס יועברו נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה, לפי בחירת המרצה. סמסטר א' תשע"ח: תחמוצות פונקציונאלית למיקרואלקטרוניקה.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 08:57:53