מקצוע מידע על מקצוע : פרקים בתקשורת ספרתית 1 - 048771

048771 - פרקים בתקשורת ספרתית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046206 מבוא לתקשורת ספרתית       מקצועות קדם


מבוא לשדור נתונים. חסמים לתקשורת בערוץ גאוסי דיספרסיבי. שערוך סידרתי אופטימלי תוך שמוש באלגוריתם של ויטרבי. אפיון הפרה בינסימנית ואמדן ביצועים תוך שימוש בטכניקות חסימה לפי צ'רנוף. שוויון לינארי ושיוויון משוב- החלטה. אלגוריתמים רקורסיביים לכוונון מקדמי הגבר המשוון.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:45:56