מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בלמידת מכונה 2 - 048721 (Current)

048721 - נושאים מתקדמים בלמידת מכונה 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

קורס מתקדם שיעסוק בנושאים שונים בלמידת מכונה, בתחום עיסוקו של המרצה. סילבוס מפורט ותוצרי למידה יפורסמו לפני תחילת כל סמסטר בו ינתן הקורס. בו יינתן הקורס. הקורס ישמש גם כבסיס למשתלמים המעוניינים לבצע עבודת מגיסטר או דוקטורט בתחום.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד פרופ' מנור שי הרצאה 10 10

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:19:36