מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במערכות, למידה ובקרה 3 - 048717 (Current)

048717 - נושאים מתקדמים במערכות, למידה ובקרה 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה - מתחום עיסוקו של המרצה. סילבוס מפורט יקבע ע"י המרצה והוועדה ללימודי מוסמכים לפני הסמסטר בו יינתן הקורס.
סמסטר ב' תש"ף: למידה מקוונת.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ' לוי יהודה הרצאה 10 10

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:57:21