מקצוע מידע על מקצוע : התקני מל"מ אלקטרואופטיים לגלוי - 046773 (Current)

046773 - התקני מל"מ אלקטרואופטיים לגלוי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'       מקצועות קדם
  044127 יסודות התקני מוליכים למחצה     או


מקורות קרינה: קרינת גוף שחור, קרינה ספונטנית ומאולצת. גלאים אלקטרו-אופטיים: בליעת קרינה, גלאים לקרינה, מדד לביצועי גלאי קרינה (יחס אות-רעש), גלאי פוטומוליך, גלאי פוטו-וולטאי, פוטו-דיודה דיודה pin, תאי שמש, פוטוטרנזיסטור, תגובתיות ( responsivity ), סף קליטה ( detectivity ) והתגובה בזמן של גלאי. דוגמאות של גלאים לתחום הנראה ותחום האינפרה-אדום: si, insb וכן hgcdte, מערכי דיודות צמת ו-ccd. גלאים תרמיים: צמד תרמי, מערכי צמדים ( thermopile ), גלאים פירו-אלקטריים. מעגלי עיבוד אות למערכי גלאים.


הערות
מתרגל: איתמר פריאל
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 03.02.2023 א
  א 05.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 12:30-14:30 א פרופסור נמירובסקי יעל הרצאה 10 11
354 בנ.מאייר 14:30-15:30 א   תרגול 11

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:00:19