מקצוע מידע על מקצוע : התקני מל"מ אלקטרואופטיים לגלוי - 046773 (Current)

046773 - התקני מל"מ אלקטרואופטיים לגלוי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'       מקצועות קדם
  044127 יסודות התקני מוליכים למחצה     או


מקורות קרינה: קרינת גוף שחור, קרינה ספונטנית ומאולצת. גלאים אלקטרו-אופטיים: בליעת קרינה, גלאים לקרינה, מדד לביצועי גלאי קרינה (יחס אות-רעש), גלאי פוטומוליך, גלאי פוטו-וולטאי, פוטו-דיודה דיודה pin, תאי שמש, פוטוטרנזיסטור, תגובתיות ( responsivity ), סף קליטה ( detectivity ) והתגובה בזמן של גלאי. דוגמאות של גלאים לתחום הנראה ותחום האינפרה-אדום: si, insb וכן hgcdte, מערכי דיודות צמת ו-ccd. גלאים תרמיים: צמד תרמי, מערכי צמדים ( thermopile ), גלאים פירו-אלקטריים. מעגלי עיבוד אות למערכי גלאים.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 02.02.2021 א
  ד 03.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 א פרופ' א נמירובסקי יעל הרצאה 10 11
    14:30-15:30 א   תרגול 11

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:42:53