מקצוע מידע על מקצוע : שיטות הידור (קומפילציה) - 046266 (Current)

046266 - שיטות הידור (קומפילציה)
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044101 מבוא למערכות תכנה   (   מקצועות קדם
) 044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים ו -    
  044101 מבוא למערכות תכנה   ( או
) 044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
 
  236360 תורת הקומפילציה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שפות ודקדוק, מבנה מהדר. שיטות בסיסיות לפריסה. תרגום מכוון ע"י תחביר. טבלת סמלים, ארגון בזמן ריצה. יצירת קוד. אופטמיזציה מקומית וגלובלית.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 16.02.2021 א
  א 14.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 א ד"ר זקס איל הרצאה 10 11
    17:30-18:30 א   תרגול 11

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:24:43