מקצוע מידע על מקצוע : אנטנות וקרינה - 046256 (Current)

046256 - אנטנות וקרינה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם


קרינה ממקורות מאולצים, מושגי יסוד: עקום קרינה, רשת אקויולנטית, הגבר, חתך אפקטיבי, אימפדנס עצמי והדדי, הפסדי נתיב, טמפרטורת רחש, הדדיות. אנטנות קליטה. מערכים סופיים ואינסופיים. עיבוד אותות בקליטה ע"י מערך אנטנות. אנטנות מפתח. אנטנות רחבות סרט. שיטות מדידה. שיטות נומריות באנליזה ותכנון.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: דניס דיקריוב
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 16.02.2023 א
  ה 16.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ'ח אפשטיין אריאל הרצאה 10 11
352 בנ.מאייר 14:30-15:30 ב פרופ' דיקריוב דניס תרגול 11

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:51:57