מקצוע מידע על מקצוע : אנטנות וקרינה - 046256 (Current)

046256 - אנטנות וקרינה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם


קרינה ממקורות מאולצים, מושגי יסוד: עקום קרינה, רשת אקויולנטית, הגבר, חתך אפקטיבי, אימפדנס עצמי והדדי, הפסדי נתיב, טמפרטורת רחש, הדדיות. אנטנות קליטה. מערכים סופיים ואינסופיים. עיבוד אותות בקליטה ע"י מערך אנטנות. אנטנות מפתח. אנטנות רחבות סרט. שיטות מדידה. שיטות נומריות באנליזה ותכנון.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 31.01.2021 א
  ג 02.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ב ד"ר אפשטיין אריאל הרצאה 10 11
    14:30-15:30 ב   תרגול 11

נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 17:24:31