מקצוע מידע על מקצוע : מערכות אלקטרו-אופטיות - 046249 (Current)

046249 - מערכות אלקטרו-אופטיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם
  114210 אופטיקה     או
 
  044339 פוטוניקה ולייזרים       מקצועות צמודים


אלקטרו-אופטיקה בפורמליזם של מערכות. התמרת פורייה אופטית ודימות. הולוגרפיה וסינון מרחבי. קיטוב. תיאוריית הקוהרנטיות. מערכות משולבות דיגיטליות-אופטיות. שיטות ומערכות למדידות אופטיות, כגון אינטרפרומטריה, אינטרפרומטריה הולוגרפית, מד טווח, לייזר-ג'רוסקופ ומד מהירות לייזר-דופלר.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. לדעת לנתח התפשטות אור במרחב חופשי וברכיבים אופטיים תחת הקירוב הפראקסיאלי.
2. להכיר מודלים לתיאור קיטוב של אור ורכיבים בסיסיים המבוססים על קיטוב.
3. להכיר מערכות אינטרפרומטריות וידעו לנתחן במקרה של קוהרנטיות חלקית.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: ערן מן
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 09.02.2023 א
  א 12.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 15:30-17:30 ג פרופ' שכנר יואב הרצאה 10 11
165 בנ.מאייר 17:30-18:30 ג פרופ' מן ערן תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:02:54