מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד וניתוח מידע - 046202 (Current)

046202 - עיבוד וניתוח מידע
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044130 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
 
  046193 עיבוד וניתוח מידע       מקצועות זהים


מבוא לנושאי הפקת מידע מנתונים ושיטות למידה לא מפוקחת. יסודות בהסקה סטטיסטית: אמידה פרמטרית ולא-פרמטרית, בדיקת השערות. עיבוד ראשוני של נתונים. בחירת מאפיינים. שיטות להורדת מימדיות: ניתוח רכיבים עיקריים, פירוק ערכים סינגולריים, הרחבות לא-לינאריות. מדדי מרחק ודימיון בין פריטי מידע. אלגוריתמים לאשכול. זיהוי שכיחות וקשר, וזיהוי חריגים. יישומים מייצגים

תוצאות למידה
בתום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתאר את בעיות היסוד בניתוח מידע.
2. להסביר וליישם שיטות סטטיסטיות להערכת פרמטרים ובדיקת השערות מתוך מידע
3. להסביר וליישם שיטות בסיסיות לבחירת מאפיינים.
4. להסביר וליישם אלגוריתמים להורדת ממדיות מידע.
5. להסביר וליישם אלגוריתמים לזיהוי שכיחות וקשר.
6. להסביר וליישם אלגוריתמים לאשכול נתונים.
7. להסביר וליישם אלגוריתמים לניתוח וזיהוי חריגים במידע.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 04.02.2021 א
  א 14.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ב ד"ר לוי יהודה הרצאה 10 11
    08:30-09:30 ג   תרגול 11
 
    08:30-10:30 ב ד"ר לוי יהודה הרצאה 10 12
    16:30-17:30 ד   תרגול 12

נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 17:22:27