מקצוע מידע על מקצוע : מערכות בקרה 2 - 046192 (Current)

046192 - מערכות בקרה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044191 מערכות בקרה 1       מקצועות קדם
 
  044202 אותות אקראיים       מקצועות צמודים
 
  044192 מערכות בקרה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


משוב מצב והצבת קטבים. משחזר מצב. צורה סטנדרטית למערכת שאינה קונטרולבילית ואובזרוובילית. יציבות במובן ליאפונוב ומשוואת ליאפונוב. בקרה אופטימאלית: מבוא, בקר .lqr מסנן קלמן. בקר lqg ומבוא לבקרה אופטימאלית בתחום התדר. מערכות לינאריות משתנות בזמן._

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתאר ולהשתמש בשיטות התכן הבסיסיות של בקרה ושערוך לינארי במרחב המצב, ובפרט:
2. לחשב את הצורה הסטנדרטית של מערכת מצב לא מינימלית.
3. לתכנן משחזר מצב, ולממש מסנן קלמן אופטימלי._
4. לתכן בקר בשיטת הצבת קטבים, ובקר אופטימלי מסוג lqr ומסוג lqg.
5. לתאר את תכונות הפתרונות של מערכות מצב לינאריות משתנות בזמן.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 30.01.2023 א
  ו 17.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופסור פויאר אנדריאס אר הרצאה 10 11
353 בנ.מאייר 14:30-15:30 ב   תרגול 11
 
        פרופסור פויאר אנדריאס אר הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 revised edition, dover publications b. friedland control system design: introduction to state-space methods

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:24:07