מקצוע מידע על מקצוע : ננו-פוטוניקה ומטא חומרים אופטיים - 046055

046055 - ננו-פוטוניקה ומטא חומרים אופטיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם
 
  036070 ננואופטיקה ומבני' אופט' מחזוריים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  049055 ננו-פוטוניקה      


משוואות מקסוול בחומר, דיספרסיה, רזוננסים בחומר ויחסי קרמרס-קרוניג, גלים דועכים, הרזוננס הפלזמוני, פלזמונים משטחיים ומהודים/מוליכי גלים פלזמוניים, מבוא לפוטוניקה משולבת, ננו-מבנים אופטיים מחזוריים ומבוא להנדסה של מטא-חומרים: קירוב האפקטיבי, מקדם השבירה השלילי ו"העדשה המושלמת", סופר רזולוציה וננסקופיה, אופטיקה טרנספורמטיבית עם מטא-חומרים (אי נראות).

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים ילמדו את עקרונות התכנון של התקנים ננו-פוטוניים לחישה, דימות, תקשורת ועוד.
1. יכירו את התכונות האלקטרומנטיות הנדרשות מחומרים לטובת יצירת התקנים ננו-פוטוניים וילמדו כיצד להנדס תכונות אלו.
2. כירו תופעות אלקטרומגנטיות ייחודיות לננופוטוניקה (כגון פלזמונים משטחיים). שימושים נוכחיים ועתידיים להתקנים ננו-פוטוניים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:02:11