מקצוע מידע על מקצוע : ננו-פוטוניקה ומטא חומרים אופטיים - 046055 (Current)

046055 - ננו-פוטוניקה ומטא חומרים אופטיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם
 
  036070 ננואופטיקה ומבני' אופט' מחזוריים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  049055 ננו-פוטוניקה      


משוואות מקסוול בחומר, דיספרסיה, רזוננסים בחומר ויחסי קרמרס-קרוניג, גלים דועכים, הרזוננס הפלזמוני, פלזמונים משטחיים ומהודים/מוליכי גלים פלזמוניים, מבוא לפוטוניקה משולבת, ננו-מבנים אופטיים מחזוריים ומבוא להנדסה של מטא-חומרים: קירוב האפקטיבי, מקדם השבירה השלילי ו"העדשה המושלמת", סופר רזולוציה וננסקופיה, אופטיקה טרנספורמטיבית עם מטא-חומרים (אי נראות).

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים ילמדו את עקרונות התכנון של התקנים ננו-פוטוניים לחישה, דימות, תקשורת ועוד.
1. יכירו את התכונות האלקטרומנטיות הנדרשות מחומרים לטובת יצירת התקנים ננו-פוטוניים וילמדו כיצד להנדס תכונות אלו.
2. כירו תופעות אלקטרומגנטיות ייחודיות לננופוטוניקה (כגון פלזמונים משטחיים). שימושים נוכחיים ועתידיים להתקנים ננו-פוטוניים.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 07.02.2021 א
  א 07.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 א פרופ/ח ברטל גיא הרצאה 10 11
    16:30-17:30 א   תרגול 11

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:43:18