מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בהנדסה רפואית וביולוגית - 338500

338500 - סמינר מתקדם בהנדסה רפואית וביולוגית
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  336500 סמינר מתקדם בהנדסה רפואית וביולוגית       מקצועות זהים


הצגת נושא בהנדסה ביו-רפואית וכתיבת מאמר סקירה שישלח לפרסום בעיתון בתחום. הסטודנט משתלם בנושא באופן עצמאי ומגיש את סיכומו בצורת המאמר הסופי.

תוצאות למידה
במהלך הקורס הסטודנט:
1. יתנסה באיסוף וסיכום חומר למאמר בתחום.
2. יתנסה בכתיבה מדעית
3. יתנסה בעריכת המאמר לפרסום.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
          פרויקט 10 10

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:07:13