מקצוע מידע על מקצוע : פרוייקט מתקדם בהנדסה רפואית - 338319

338319 - פרוייקט מתקדם בהנדסה רפואית
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  336319 פרויקט בהנדסה רפואית       מקצועות זהים


הקורס מאפשר למשתלמים ללמוד באופן יסודי נושא ספציפי בתחום הבעיות השייכות להנדסה ביו-רפואית, ולרכז את המידע הקיים בקשר לאותו נושא ולהגיש את החומר בצורה מסודרת כדו"ח בכתב ובדרך כלל גם ע"י הרצאה סמינריונית.

הערה: הפרויקט מיועד לסטודנטים במסגרת ה- me בלבד.

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ/ח יניב יעל פרויקט 10 10

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:32:32