מקצוע מידע על מקצוע : דימות אופטי חישובי בהנדסה ביו-רפואית - 336547 (Current)

336547 - דימות אופטי חישובי בהנדסה ביו-רפואית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   (   מקצועות קדם
) 114210 אופטיקה ו -    
  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   ( או
) 336533 יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו-רפואית ו -    


בעיות הופכיות לינאריות: שיטות רגולריזציה, דלילות ודגימה מכווצת, דימות דרך תווך מפזר/סיב אופטי. אופטיקת פורייה: פונקצית תמסורת קוהרנטית/לא קוהרנטית, מערכת f4, מודל נומרי של עדשה ומיקרוסקופ. מיקרוסקופיית מיקום: שיטות דימות קיימות, שיטות למיקום חלקיקים, ניתוח עפ"י תורת השערוך, שימוש במדידות על ציר הזמן. עקיבה מיקרוסקופית אחרי חלקיקים: אלגוריתמי עקיבה, מסנן קלמן, טשטוש. עיבוד מידע אופטי: שחזור פאזה, אופטיקה אדפטיבית, מדידת חזית-גל. דימות תלת מימדי: הבדלים בין דימות מקרוסקופי למיקרוסקופי, דימות רב-מוקדי, שדה-אור, עיצוב תגובת הלם אופטית, מיקום באמצעות התאבכות.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין ולבצע חישובים בתחום הדימות החישובי האופטי.
2. לבצע סימולציות נומריות בסיסיות בתחום המיקרוסקופייההחישובית
3. להבין את המגבלות הניסיוניות והחישוביות של השיטות השונות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
202 ביורפואי 09:30-11:30 ג ד"ר שכטמן יואב הרצאה 10 11
202 ביורפואי 11:30-12:30 ג מר נעמה אליאס תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
6510203971 חובה 1998 crc press m. berter and p. boccacci introduction to inverse problems in imaging
1920203971 חובה 2007 new york wiley saleh bahaa ea, malvin carl teich fundamentals of photonics
9620203971 חובה 2017 new york, w.h. freeman joseph w. goodman introduction to fourier optics

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:26:28