מקצוע מידע על מקצוע : מערכות לומדות בתחום הבריאות - 336546

336546 - מערכות לומדות בתחום הבריאות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044131 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
  104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
  104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    


למידת תחומי עיבוד מידע בנושא של הסקת נתונים מהמערכות הרפואיות. התחומים הנלמדים: עיבוד מקדים למידע, גרפיקה למידע, רגרסיה למידע , הורדת מימדים ( pca, ica ), בחירת תכונות רלוונטים במידע, אלגוריתמי סיווג ( lr, svm, nn ) רשתות נוירונים עמוקות.

תוצאות למידה
שימוש בפייתון במערכות לומדות, בניית פרויקטים במערכות לומדות, הכרת תחומים נרחבים במערכות לומדות ומסווגים פופולריים רשתות לומדות עמוקות, אנליזת מערכות רפואיות בהיבטי מערכות לומדות.


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:30:11