מקצוע מידע על מקצוע : מערכות לומדות בתחום הבריאות - 336546 (Current)

336546 - מערכות לומדות בתחום הבריאות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044130 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    


למידת תחומי עיבוד מידע בנושא של הסקת נתונים מהמערכות הרפואיות. התחומים הנלמדים: עיבוד מקדים למידע, גרפיקה למידע, רגרסיה למידע , הורדת מימדים ( pca, ica ), בחירת תכונות רלוונטים במידע, אלגוריתמי סיווג ( lr, svm, nn ) רשתות נוירונים עמוקות.

תוצאות למידה
שימוש בפייתון במערכות לומדות, בניית פרויקטים במערכות לומדות, הכרת תחומים נרחבים במערכות לומדות ומסווגים פופולריים רשתות לומדות עמוקות, אנליזת מערכות רפואיות בהיבטי מערכות לומדות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
301 ביורפואי 10:30-12:30 א ד"ר בהר ג'ואקים הרצאה 10 11
135 ביורפואי 16:30-19:30 א מר דוודי מורן
גב בן ששון יובל
תרגול 11
 
301 ביורפואי 10:30-12:30 א ד"ר בהר ג'ואקים הרצאה 10 12
135 ביורפואי 17:30-20:30 ג   תרגול 12

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:22:49