מקצוע מידע על מקצוע : נתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו רפואית - 336326 (Current)

336326 - נתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו רפואית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה   (   מקצועות קדם
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    


מודלים וסווגם, שיערוך כאופטימיזציה. שגיאות ושאריות. הנחות סטטיסטיות סטנדרטיות. רגרסיה לינארית, משערכי מינימום ריבועים רגילים וממושקלים. תוחלת ושונות לפרמטרים ולחזוי. רגרסיה לינארית מרובת משתנים. רגרסיה אי לינארית שיטות חיפוש, אילוצים. מודלים דינמיים סטנדרטיים - משוואות רגישות. תכנון ניסויים. ניתוח השיערוך.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 08.02.2021 א
  ב 01.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
202 ביורפואי 12:30-14:30 ב ד"ר פרייפלד לימור הרצאה 10 11
301 ביורפואי 09:30-10:30 ג מר זיסלמן יניב תרגול 11
 
        ד"ר פרייפלד לימור הרצאה 60 69
          תרגול 69


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
7510015829 1974 academic press n.y. bard y. non linear parameter estimation
702915 1977 john wiley and sons beck j.v.and k.s.arnold parameter estimation in engineering sciences

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 09:14:53