מקצוע מידע על מקצוע : מחקרים עדכניים בהנדסה ביו רפואית - 336026 (Current)

336026 - מחקרים עדכניים בהנדסה ביו רפואית
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  335001 מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 1       מקצועות קדם


הקורס יחשוף בפני סטודנטים להסמכה בשנה האחרונה בתואר (עם ממוצע מעל 82) את מגוון נושאי המחקר בפקולטה וכיווני מחקר עכשווים על מנת לעזור בבחירת נושא מחקר ומנחה בלימודים מתקדמים.
הקורס יהיה מורכב מהרצאה שבועית שתינתן על ידי חבר סגל בפקולטה, ויכלול כתיבת הצעת מחקר קצרה לפרויקט מחקרי לתואר מתקדם בהנחיית חבר הסגל.

תוצאות למידה
בסוף הקורס הסטודנט:
1. יכיר את נושאי המחקר השונים בפקולטה.
2. ירכוש כלים עבור בחירת נושא מחקר ומנחה לתואר גבוה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
202 ביורפואי 09:30-10:30 א פרופ. לבנברג שולמית הרצאה 10 10

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:39:10